ŠUMARSKO INDUSTRIJSKI KOMBINAT "POLIMLJE" Rudeš b.b. 84300 Berane, Crna Gora

Fabrika furnira i furnirskih ploča, kapaciteta preko 3.000 m³ raznovrsnog asortimana proizvoda. Proizvodnja je bazirana na ljuštenom furniru od blago parene najkvalitetnije bukove sirovine koja se obezbjeđuje iz vlastitog šumarstva i nabavkom sa šireg područija sjeverno-istočnog dijela Crne Gore. Proizvodni program fabrike čine: furnirske ploče, multiplex ploče, elementi na bazi multiplex ploča i latoflex ploče.Industrijska prerada drveta u Beranama vezuje se za 1953. Godinu, kada je podignut manji pogon pilane ispod platoa sadašnjeg aerodroma u Beranama. drvno-industrijskog kombinata "Lim" – Berane. RO ŠIP "Polimlje" – Berane koje je u svom sastavu imalo:
•OOUR "Šper ploču",
•OOUR "Pilanu",
•OOUR "Promet",
•OOUR "Šumarstvo",
RO ŠIP "Polimlje" zadržava do decembra mjeseca 1989. Godine kada je došlo do transformacije te navedeni OOUR-i posluju kao samostalna društvena preduzeća od 01.01.1990. godine. Fabrike Šper ploče u sastavu Holding preduzeća "Polimlje" i DT "Omorika-komerc" – Berane, krajem decembra 1994. Godine Holding preduzeće "Polimlje" pripaja se DP "Omorika-komerc" – Berane koje od 1995. Godine posluju kao AD "Omorika-komerc" – Berane. Novoosnovano AD ŠIP "Berane" – Berane u skladu sa planom privatizacije industrijskih preduzeća iz oblasti drvoprerade kroz stečaj je na tenderu 2005. Godine prodato društvu sa ograničenom odgovornošću "Boj-commerce" – Andrijevica, koje je nakon kupovine osnovalo jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću Šumsko industrijski kombinat "Polimlje" – Berane koje je registrovano dana 26.12.2005. godine kod CRPS-a Podgorica, te i sada posluje pod tim nazivom ne mijenjajući djelatnost kojom su se bavila ranija preduzeća. U sastavu ŠIK "Polimlje" posluju sledeći subjekti: Fabrika furnira i furnirskih ploča, kapaciteta preko 3.000 m³ raznovrsnog asortimana proizvoda
• Pilana čija je proizvodnja bazirana na rezanju najkvalitetnije bukove i čamove sirovine koja se obezbjeđuje iz vlastitog šumarstva i nabavkom sa šireg područija sjeverno-istočnog dijela Crne Gore. GRAĐEVINSKA OPLATA, MULTIPLEKS PLOČE, MULTIPLEKS LAJSNE, REZANA GRAĐA, LATOFLEKS
LAJSNE.

ŠIK ''Polimlje'' raspolaže značajnim kapacitetima za pilansku preradu drveta i proizvodnju furnirskih ploča i otpresaka.Tehnološku liniju za izradu latoflex lajsni čini 10-to etažna hidraulična presa sa konkavno-konveksnim zagrevnim pločama, zatim formatna pila i savremeni, namjenski višelisni parač-glodalica za paranje ploča i podužno profilisanje latoflex lajsni.Odgovarajuća energetska i transportna oprema zaokružuje tehničko-tehnološku cjelinu
Fabrike, kao značajnog proizvodnog subjekta u ovoj branši na području Crne Gore. ŠUMARSKO INDUSTRIJSKI KOMBINAT "POLIMLJE" Rudeš b.b. 84300 Berane, Crna Gora

Tel/fax: +382 51 235 257
+382 51 236 359
e-mail: poliwood@t-com.me

Web Atelje web design and graphic design studio