• Proizvodnja rezane građe i gotovih proizvoda

 • Proizvodnja rezane građe i gotovih proizvoda

 • Industrijska prerada drveta u Beranama vezuje se za 1953. Godinu, kada je podignut manji pogon pilane ispod platoa sadašnjeg aerodroma u Beranama.
  U periodu 1958. – 1962. Godina, pogon se seli na današnju lokaciju industrijske zone Rudeš, koja je udaljena oko 2 km od centra grada i posluje u sastavu drvno-industrijskog kombinata „Lim“ – Berane.

  Od 1974. Godine posluje pod firmom RO ŠIP „Polimlje“ – Berane koje je u svom sastavu imalo:
  •OOUR „Šper ploču“,
  •OOUR „Pilanu“,
  •OOUR „Promet“,
  •OOUR „Šumarstvo“,
  •Zajedničke službe za navedene OOUR-e.

  Ovakav status RO ŠIP „Polimlje“ zadržava do decembra mjeseca 1989. Godine kada je došlo do transformacije te navedeni OOUR-i posluju kao samostalna društvena preduzeća od 01.01.1990. godine.

  Što se tiče industrije tj. Fabrike Šper ploče u sastavu Holding preduzeća „Polimlje“ i DT „Omorika-komerc“ – Berane, krajem decembra 1994. Godine Holding preduzeće „Polimlje“ pripaja se DP „Omorika-komerc“ – Berane koje od 1995. Godine posluju kao AD „Omorika-komerc“ – Berane.
  AD „Omorika-komerc“ – Berane pod ovim nazivom posluje do 09.06.2003. godine kada je izvršeno restruktuiranje spajanjem AD šumarsko preduzeće „Berane“ koje je nastalo izdvajanjem iz uprave šume Pljevlja uprave Berane.

  Nakon restruktuiranja spojena akcionarska preduzeća osnovala su novo akcionarsko društvo pod nazivom AD Šumsko industrijsko preduzeće „Berane“ koje je registrovano kod CRPS-a Podgorica, a osnivači brisani iz registra.

  Novoosnovano AD ŠIP „Berane“ – Berane u skladu sa planom privatizacije industrijskih preduzeća iz oblasti drvoprerade kroz stečaj je na tenderu 2005. Godine prodato društvu sa ograničenom odgovornošću „Boj-commerce“ – Andrijevica, koje je nakon kupovine osnovalo jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću Šumsko industrijski kombinat „Polimlje“ – Berane koje je registrovano dana 26.12.2005. godine kod CRPS-a Podgorica, te i sada posluje pod tim nazivom ne mijenjajući djelatnost kojom su se bavila ranija preduzeća.

  U sastavu ŠIK „Polimlje“ posluju sledeći subjekti:
  • Fabrika furnira i furnirskih ploča, kapaciteta preko 3.000 m³ raznovrsnog asortimana proizvoda
  • Pilana čija je proizvodnja bazirana na rezanju najkvalitetnije bukove i čamove sirovine koja se obezbjeđuje iz vlastitog šumarstva i nabavkom sa šireg područija sjeverno-istočnog dijela Crne Gore.