• Proizvodnja rezane građe i gotovih proizvoda

 • Proizvodnja rezane građe i gotovih proizvoda

 • ŠIK "Polimlje" raspolaže značajnim kapacitetima za pilansku preradu drveta i proizvodnju furnirskih ploča i otpresaka.
  Pogon pilanske prerade opremljen je sa dva puna vertikalna gatera i parom tračnih pila za primarni prorez oblovine, kao i odgovarajućom pratećom opremom za sekundarnu obradu prorezanog materijala u standardnu rezanu građu kod jele/smrče i raznovrsne ambalažne elemente kod bukve.
  U fabrici furnirskih ploča i otpresaka, koja je sa dugom tradicijom, zadnjih godina, uz značajna investiciona ulaganja, inoviran veći dio proizvodnih kapaciteta. Tako je u fazi izrade ljuštenog furnira nabavljena nova, savremena tehnološka linija koju čine ljuštilica sa kontinuiranom promjenom brzine ljuštenja sa uređajem za automatsko centriranje trupaca i pneumatske makaze za obradu sirovog furnira, koje prate ritam rada ljuštilice, sa sortirnim stolovima za automatsko sortiranje furnira.
  Sušenje furnira vrši se u četvoroetažnoj kanalnoj sušari sa diznama, što je zbog savremenog načina predaje toplote, čini efikasnom, kako u pogledu korištenja energije i kapaciteta, tako i sa aspekta kvaliteta sušenja furnira.
  Spajanje furnira za ploče vrši se na protočnom spajaču u kombinaciji sa formatnim makazama, uz prethodnu obradu sljubnica furnira na automatskoj glodalici sa dva agregata za obostrano figovanje i nanošenje ljepila u jednom prolazu.
  Spajanje kratkog furnira za latoflex lajsne organizovano je na tri manja, klasična "cik-cak" spajača sa sintetskom niti.
  Izrada furnirskih ploča vrši se na savremenoj liniji za presovanje, koja uključuje i mašinu za nanošenje ljepila, stolove sa pokretnom trakom za formiranje konstrukcije ploča i šestoetažnu hidrauličnu presu, radne površine etaža 5400 x 1300 mm, sa prednjim i zadnjim liftom za potpuno mehanizovano punjenje i pražnjenje prese. Vakumski uređaji za prese obezbjeđuje automatsko odlaganje gotovih ploča nakon presovanja. Završna obrada ploča uključuje formatizovanje na formatnoj pili sa tri radna alata, a završno brušenje se obavlja na savremenoj liniji koju čine dvije širokotračne kontaktne brusilice sa po dva agregata, koje su međusobno povezane tako da formiraju jedinstvenu tehnološku cjelinu. Vakumski uređaj ispred brusilica obezbjeđuje automatsko ulaganje ploča pri brušenju.
  Tehnološku liniju za izradu latoflex lajsni čini 10-to etažna hidraulična presa sa konkavno-konveksnim zagrevnim pločama, zatim formatna pila i savremeni, namjenski višelisni parač-glodalica za paranje ploča i podužno profilisanje latoflex lajsni.
  Odgovarajuća energetska i transportna oprema zaokružuje tehničko-tehnološku cjelinu Fabrike, kao značajnog proizvodnog subjekta u ovoj branši na području Crne Gore.